'Featherwrack'
'Featherwrack'

oil on canvas, 60 x 90cm, 02/10/2009. private collection

'Featherwrack'

oil on canvas, 60 x 90cm, 02/10/2009. private collection